Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานการเงิน การคลังและพัสดุ


ลำดับ ชื่อเอกสาร หมวดหมู่ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้อัพโหลด
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) แก้ไข ฉบับที่ 14/2554 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2011-04-25 File เจติยา สกุลปั่น
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1) ฉบับที่ 20/2552 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2009-08-10 File เจติยา สกุลปั่น
3 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ฉบับที่ 25/2564 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2021-09-13 File เจติยา สกุลปั่น
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก) ฉบับที่ 10/2556 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2013-07-24 File เจติยา สกุลปั่น
5 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ระเบียบ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2022-06-24 File เจติยา สกุลปั่น
6 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ งานบริหารทั่วไป 2007-07-09 File เจติยา สกุลปั่น
7 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ระเบียบ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2019-04-19 File เจติยา สกุลปั่น
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2551 ข้อบังคับ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2008-06-09 File เจติยา สกุลปั่น
9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ข้อบังคับ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2008-10-17 File เจติยา สกุลปั่น
10 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 3/2552 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2009-02-10 File เจติยา สกุลปั่น
11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ข้อบังคับ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2013-10-04 File เจติยา สกุลปั่น
12 ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าเลี้ยงอาหาร/เครื่องดื่มแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียง และนักศึกษา ฉบับที่ 6/2552 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2009-02-10 File เจติยา สกุลปั่น
13 ค่าลงทะเบียนในการประชุมวิชาการ ฉบับที่ 7/2552 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2009-02-10 File เจติยา สกุลปั่น
14 ประกาศ มช. เรื่อง เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2012-03-20 File เจติยา สกุลปั่น
15 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย เงินยืมทดรองราชการ พ.ศ. 2562 ระเบียบ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2019-04-19 File เจติยา สกุลปั่น
16 ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของอาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3/2554 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2011-02-25 File เจติยา สกุลปั่น
17 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ระเบียบ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2012-09-03 File เจติยา สกุลปั่น
18 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ระเบียบ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2007-01-21 File เจติยา สกุลปั่น
19 ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ฉบับที่ 7/2565 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2022-03-23 File เจติยา สกุลปั่น
20 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกาาภายในของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 12/2552 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2008-05-25 File เจติยา สกุลปั่น
21 ค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมวิทยากร ประชุมปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4/2556 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2013-02-15 File เจติยา สกุลปั่น
22 ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมการสอบประจำภาคการศึกษา ฉบับที่ 8/2551 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2008-10-03 File เจติยา สกุลปั่น
23 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรเปิดใหม่ ฉบับที่ 10/2554 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2011-02-25 File เจติยา สกุลปั่น
24 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ฉบับที่ 11/2558 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2015-08-17 File เจติยา สกุลปั่น
25 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒติในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย/รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการตรวจ/แก้ไขบทความวิชาการภาษาต่างประเทศเพื่อตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยลัย ฉบับที่ 25/2556 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2013-12-12 File เจติยา สกุลปั่น
26 ค่าตอบแทนการทบทวนโครงร่างการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 11/2564 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2021-04-22 File เจติยา สกุลปั่น
27 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามโครงการในแผนงานบูรณาการ ฉบับที่ 16/2560 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2017-11-13 File เจติยา สกุลปั่น
28 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเปิด ปิดห้องเรียน/ห้องสอบอกเวลาทำการ ฉบับที่ 17/2552 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2009-07-03 File เจติยา สกุลปั่น
29 ค่าตอบแทนในการเดินทางไปปฏิบัติงานของผู้ทำหน้าที่ขับรถ ฉบับที่ 17/2563 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2020-04-23 File เจติยา สกุลปั่น
30 ค่าสอนเกินภาระงานสอนระดับปริญญาตรี และบัณฑิต ภาคปกติ ฉบับที่ 18/2554 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2011-10-26 File เจติยา สกุลปั่น
31 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ฉบับที่ 21/2564 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2018-08-16 File เจติยา สกุลปั่น
32 ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา การประชุม งานพิธีทางศาสนและของที่ระลึก ฉบับที่ 2/2554 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2011-02-25 File เจติยา สกุลปั่น
33 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 9/2556 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2013-07-09 File เจติยา สกุลปั่น
34 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ระเบียบ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2010-08-10 File เจติยา สกุลปั่น
35 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของหลักสูตรปกติ และภาคปกติของหลักสูตรนานาชาติ ฉบับที่ 3/2557 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2014-02-25 File เจติยา สกุลปั่น
36 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ฉบับที่ 9/2555 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2012-05-02 File เจติยา สกุลปั่น
37 ค่าสอนของอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 11/2556 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2013-08-14 File เจติยา สกุลปั่น
38 ค่าสอนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานหรือขณะการปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 18/2557 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2014-12-11 File เจติยา สกุลปั่น
39 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ระเบียบ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2008-04-01 File เจติยา สกุลปั่น
40 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดร้อน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคปกติ ฉบับที่ 1/2558 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2015-02-10 File เจติยา สกุลปั่น
41 ค่าเครื่องแต่งกายผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5/2561 ประกาศ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2018-04-27 File เจติยา สกุลปั่น
42 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2017-10-01 File เจติยา สกุลปั่น
43 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2017-08-23 File เจติยา สกุลปั่น
44 พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติ งานการเงิน การคลังและพัสดุ - File เจติยา สกุลปั่น
45 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ. 2562 ระเบียบ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2019-05-25 File เจติยา สกุลปั่น
46 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2557 ระเบียบ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2014-09-27 File เจติยา สกุลปั่น
47 รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อื่นๆ งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2023-04-19 File รุ้งทิพย์ อารีจิตสกุล