Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Doctor of Philosophy Program in Sociology and Anthropology

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Doctor of Philosophy Program in Sociology and Anthropology
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

ปร.ด. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

English
Doctor of Philosophy (Sociology and Anthropology)

Ph.D. (Sociology and Anthropology)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ปรัชญา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีปรัชญาพื้นฐานมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และการต่อยอดองค์ความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฝึกทักษะการยกระดับภาพรวมเชิงนามธรรม การวิพากษ์ข้อจำกัดขององค์ความรู้ที่มีอยู่ การสังเคราะห์จุดแข็งของทฤษฎีต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างเสริมสาขาวิชาการที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคมและมนุษย์ที่ลุ่มลึกและนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ทางทฤษฎีใหม่ที่มีผลในเชิงปฏิบัติต่อสังคมได้

หลักสูตรดังกล่าวจะให้ความสำคัญกับการศึกษาทฤษฎีเปรียบเทียบทั้งทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การทำวิจัยภาคสนาม การเปรียบเทียบประสบการณ์สนามในที่ต่างๆ และการทำวิจัยสนามในรูปแบบที่หลากหลาย การศึกษาเงื่อนไขและบริบทของการเปลี่ยนแปลง การยกระดับข้อมูลเชิงประจักษ์ให้เป็นนามธรรมในระดับต่างๆ และการสังเคราะห์ภาพรวมเชิงนามธรรมองค์ความรู้และทักษะที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ในการวิจัยนี้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

- อาจารย์สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมศาสตร์และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- นักวิจัยด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และหรือสังคมศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะการทำงานขั้นสูงในสถาบันวิจัยและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและระดับนานาชาติ
- ข้าราชการ นักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ นักวิชาการด้านวัฒนธรรม นักพัฒนาสังคม ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการสังคม
- เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน นักวางแผนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ในหน่วยงานทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
- สื่อมวลชน นักคิด นักเขียน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลด
แผนการศึกษา
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ดาวน์โหลด