บริการวิชาการเพื่อชุมชน


 • คณะสังคมศาสตร์มีงานบริการวิชาการที่ดำเนินการร่วมกับชุมชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น หมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน  การวิจัยและบริการวิชาการสามารถทำให้นักวิชาการรับทราบถึงข้อมูลปัญหาของชุมชนที่ได้รับผลกระทบต่างๆ จากโครงการพัฒนาและนโยบายของภาครัฐ เช่น  ปัญหาสิทธิที่ดินทำกิน และการต่อรองของชุมชนชาติพันธุ์  อันจะนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกร่วมกันกับชุมชน รวมถึงสามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ภาครัฐอีกด้วย


  องค์ความรู้ที่ชุมชนได้รับจากการบริการวิชาการสามารถส่งเสริมให้กลายเป็นชุมชนต้นแบบเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล และยังสามารถนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นได้อีกด้วย เช่น โครงการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการรู้รับปรับตัว (resilience) จากภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ


  นอกจากนี้ การบริการวิชาการของคณะฯ ยังมีการดำเนินการในรูปแบบการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแก่ภาครัฐและชุมชน เช่น แอพพลิเคชั่นแสดงคุณภาพอากาศ ค่าฝุ่นละออง แอพพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกรภาคเหนือเพื่อลดปริมาณปุ๋ยที่เป็นผลทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก  แอพพลิเคชั่นช่วยในการให้น้ำสำหรับพืชแต่ละชนิด  แอพพลิเคชั่นแสดงค่าคาร์บอนในดิน  รวมถึงแอพพลิเคชั่นไฟดีซึ่งช่วยบริหารจัดการการเผาวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเข้าใจในการใช้ที่ดินของเกษตรกร

  โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน : บ้านม่วงคำ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


 • ศูนย์วิจัย

  การผลิตองค์ความรู้/งานวิจัยของกลุ่มวิจัย (Research Cluster) ต่าง ๆ ของคณะสังคมศาสตร์ ตลอดจน การให้บริการวิชาการต่อชุมชน/สังคม ได้มีการพัฒนาและดำเนินการผ่านศูนย์วิจัยต่าง  ๆ ของคณะที่มีความเข้มแข็งและมีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน  อาทิ กลุ่มวิจัยด้านอาเซียน จะมีพื้นฐานหลักมาจากศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) และคณาจารย์ที่สนใจด้านชายแดนศึกษา  กลุ่มวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติที่มีพื้นฐานมาจากศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) หรือ GIST NORTH  หรือกลุ่มวิจัยจีนและอินเดียมีฐานการทำงานผ่านศูนย์จีนและอุษาคเนย์ศึกษา และศูนย์อินเดียศึกษา เป็นต้น  ปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์มีศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 7 ศูนย์

 • ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (GISTNORTH)