Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

เครือข่ายบทความทางเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์

Political Economy
สิ่งพิมพ์ออนไลน์

เครือข่ายบทความทางเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์

สิ่งพิมพ์ออนไลน์

เครือข่ายบทความทางเศรษฐศาสตร์การเมือง


วันที่ หัวข้อ
2022-04-18 [18 เมษายน 2565] “เชียงใหม่โมเดล” กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในชุมชนบ้านแม่หอยตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ : สุทธิชัย เหมือนสุทธิวงษ์
2022-06-27 [27 มิถุนายน 2565] การวิเคราะห์ปัจจัยการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ : เมธิศ วุฒิฉายานันท์
2022-08-03 [3 สิงหาคม 2565] ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพธุรกิจจัดส่งอาหาร ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ : ภัสชา ปินตาโมงค์
2022-08-15 [15 สิงหาคม 2565] เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ: กรณีศึกษานโยบายการนำเข้าวัคซีนทางเลือกของรัฐบาล และโอกาสในการเข้าถึงของประชาชน : ภควดี รัติเชษฐ
2022-12-09 [9 ธันวาคม 2565] นโยบายโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลที่ส่งผลต่อธุรกิจร้านอาหาร ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ : ฤทัยรัตน์ กันธิยะ
2023-02-02 [2 กุมภาพันธ์ 2566] การตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจถดถอยในจังหวัดเชียงใหม่ : เวธกา พีรพุฒิโชค
2023-04-19 [19 เมษายน 2566] การกู้เงินของผู้สูงอายุจากกองทุนผู้สูงอายุเพื่อประกอบอาชีพในจังหวัดพะเยา : พันธุ์ธิช สีเทา
2022-10-03 [3 ตุลาคม 2565] การรับรู้นโยบายการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วของภาครัฐ: กรณีศึกษาตลาดวโรรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ : สุภาพร ปัทมทัตต์
2023-07-03 [3 กรกฎาคม 2566] ผลกระทบทางกายและจิตใจจากไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษและเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : พากร พานอ่อง
2024-02-22 [22 กุมภาพันธ์ 2567] กลยุทธ์การดำรงชีพของนักศึกษาภายใต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19): กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ : สิตานันท์ รีเอี่ยม
2024-03-29 [29 มีนาคม 2567] มาตรการเยียวยากลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน : ภัทรจาริณ จินดารัตน์