Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

สำหรับนักศึกษา

ประกาศ/เอกสาร/แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

การสอบ

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี new PDF
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี new PDF
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี new PDF
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี PDF
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี PDF
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี PDF
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี PDF
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี PDF
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา PDF
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี PDF

โปรแกรมตรวจสอบผลการเรียนและกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2560 (สำหรับรหัส 63-64) new DOC
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่ 2562 (สำหรับรหัส 62-66) new DOC
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 (สำหรับรหัส 63-64) new DOC

แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษา

คำขอใบรับรอง (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี) new PDF DOC
คำขอทั่วไป (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) new DOC
คำขอทั่วไป (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี) new PDF DOC

ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 new Link
หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร new Link
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564 new PDF
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) PDF
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556 PDF

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 new Link
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 2) - กำหนดการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา new Link
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) new Link
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Link
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันไหว้ครู Link
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) PDF

ประกาศ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 new PDF
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการประกันสุขภาพของนักศึกษาต่างชาติ new PDF
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 25/2564 (ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา) new PDF
ประกาศ มช. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ฉบับที่ 2) Link
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 PDF
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 PDF
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 PDF
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 PDF
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2553 PDF
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 PDF
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 PDF

ประกาศคณะสังคมศาสตร์

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัย และทุนสนับสนุนกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ new PDF
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนด้านการศึกษาและทุนสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ new PDF
หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาเข้าศึกษาในสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ new PDF

กระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (สำหรับนักศึกษารหัส 62 ลงไป)

สมุดบันทึกกิจกรรม 2 (170109) new PDF DOC
สมุดบันทึกกิจกรรม 1 (170108) new PDF DOC

การเดินทางไปต่างประเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิชาการ ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษาและอาจารย์ พ.ศ. 2562 new PDF
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเดินทางไปแลกเปลี่ยนกิจกรรมเสริมหลักสูตร ณ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสู่ความเป็นพลเมืองโลกของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร พ.ศ. 2562 new PDF
แนวปฏิบัติในการขออนุมัติให้นักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ (ในสถานการณ์ COVID-19) new PDF

ข่าวสาร COVID-19

มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน new PDF
ประกาศ มช. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ฉบับที่ 2) new Link
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 new PDF
ประกาศ มช. เรื่อง แนวทางการดำเนินการในปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 . Link
ประกาศ มช. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Link