Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ประกาศ/เอกสาร/แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ สกอ.

คู่มือนักวิจัย ฉบับปี 2566 new PDF
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 new PDF
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 new PDF

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกสวัสดิการด้านสุขภาพ พ.ศ. 2566 new PDF
เอกสารประกอบการประชุมอบรม การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย (เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565) new Link
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการวิชาการ พ.ศ.2557 new PDF
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... PDF
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ พนง. มหาวิทยาลัยสายวิชาการจากคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคุณวุฒิปริญญาโท พ.ศ. 2564 สำหรับผู้สมัครขอรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ PDF
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 5) PDF
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา PDF
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การปรับเงินเพิ่มพิเศษกรณีผู้ที่ได้รับการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ PDF
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2564 PDF
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 PDF
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) PDF

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศคณะสังคมศาสตร์

แนวปฏิบัติการเปิดบัญชีเงินฝาก/การดูและเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝาก ของคณะสังคมศาสตร์ new PDF
คู่มือนักวิจัย new
คู่มือการบริหารเงินโครงการวิจัย new PDF
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ำของคณาจารย์สังกัดคณะสังคมศาสตร์ PDF
การให้ทุน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการจ่ายเงินจากกองทุนพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 PDF
แนวปฏิบัติการจำหน่ายหนังสือของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ PDF
แนวทางปฏิบัติในการบริหารและการจัดการเงินอุดหนุนการวิจัย และเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2564 PDF
กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร1/2564 (อัตราจำหน่ายตำรา หนังสือ และวารสารวิชาการของคณะสังคมศาสตร์) PDF

ประกาศ/เอกสารทุนศึกษา ทุนวิจัย และทุนอื่น ๆ

ทุน Harvard Yenching Joint Doctoral Program new Link
Harvard Yenching Visiting Scholar new Link
(thumbtack)สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ประจำปี 2565 new Link
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ WAPOR Asia 2021 Online Conference PDF
ประกาศเชิญยื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษา “จัดทำแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2566-2570) เลขที่ จท.82/2564 PDF
เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 Link
ทุนการศึกษาหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program Link
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง การให้ทุน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการจ่ายเงินจากกองทุนพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 PDF
เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 (หมดเขตรับสมัคร 30 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.) PDF
ขอเชิญร่วมประชุม ASEAN Symposium 2021: Re-imagining post-COVID education in the ASEAN region [SEC=OFFICIAL] จัดโดย Monash University ประเทศออสเตรเลีย (วันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2564) PDF
ประกาศทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ PDF

แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มสัญญายืมเงินทดรองจ่าย new PDF DOC
แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย new PDF DOC
แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง new PDF DOC

แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน/สวัสดิการ/งานการเงินฯ

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงาน new PDF
แบบฟอร์มการเดินทาง new Link
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 new
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ข้าราชการบำนาญ Link
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Link
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 บำนาญ Link
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 Link

ข่าวสารบุคลากร

การเผยแพร่แบ่งปันทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานการและจริยธรรมการวิจัย แก่เครือข่ายพันธมิตร new PDF
เชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการการจัดการบริหารงานภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) เทศบาลนครนครราชสีมา new PDF
เชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการชดเชยผู้ใช้พลังงานตามมาตรฐานการให้บริการ new PDF
เชิญเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2565 PDF
ประกาศ มช. เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Privacy Policy) Link
ประชาสัมพันธ์บุคลากรและนักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะสังคมศาสตร์ Link