Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา

Bachelor of Arts Program in ASEAN Studies

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา

Bachelor of Arts Program in ASEAN Studies
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (อาเซียนศึกษา)

ศศ.บ. (อาเซียนศึกษา)

English
Bachelor of Arts (ASEAN Studies)

B.A. (ASEAN Studies)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
ปรัชญา

ปรัชญาของหลักสูตรคือ การผลิตบัณฑิตที่รู้จักเข้าใจความขัดแย้ง ความสลับซับซ้อนของประเด็นปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันเปราะบาง การเข้าใจประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนาอันหลากหลายของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเข้าใจปัญหาและแนวทางการพัฒนาของประเทศในภูมิภาค ภายใต้บริบททางด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไป แต่อยู่ภายใต้ความเป็นภูมิภาคเดียวกัน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

ภาคเอกชน
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะด้านภาษาอาเซียนไปประกอบอาชีพในภาคเอกชน เช่น การจัดการธุรกิจ การโรงแรม การท่องเที่ยว และการจัดการวัฒนธรรม เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขั้นต้น และทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือและการแก้ปัญหาประเด็นต่างๆ ในภูมิภาค เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ สิทธิแรงงานข้ามชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม
การสร้างความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ข้ามชาติ

ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะด้านภาษาอาเซียนไปประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย นักวิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ในองค์กรของรัฐในต่างประเทศและเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงการต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การยูเนสโก คณะกรรมาธิการลุ่มแม่น้ำโขง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลด
แผนการศึกษา
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ดาวน์โหลด