Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ


ลำดับ ชื่อเอกสาร หมวดหมู่ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้อัพโหลด
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ พ.ศ. ระเบียบ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 2014-09-27 File ณัฐินี สัสดี
2 กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับ ร1/2564 (อัตราจำหน่ายตำรา หนังสือ และวารสารวิชาการของคณะสังคมศาสตร์) ประกาศ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 2021-05-12 File ณัฐินี สัสดี
3 แนวปฏิบัติการจำหน่ายหนังสือของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ประกาศ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 2021-07-19 File ณัฐินี สัสดี