Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


ลำดับ ชื่อเอกสาร หมวดหมู่ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้อัพโหลด
1 ประกาศคณะสังคมศาสตร์ แนวทางการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการศึกษารายกระบวนวิชาข้ามหลักสูตร_สาขาในคณะ อื่นๆ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2566-04-05 File สุดารัตน์ สุวรรณยิก
2 หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนด้านการศึกษาและทุนสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2565-10-06 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
3 หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัย และทุนสนับสนุนกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2565-10-06 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
4 การโอนและเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2564-12-15 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
5 เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ ฉบับที่ 15/2565 ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2565-04-28 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
6 เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ ฉบับที่ 15/2566 ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2566-02-28 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
7 ข้อบังคับมช-ว่าด้วยการศึกษาระดับ-บศ-2561 (ฉบับที่ 2) ข้อบังคับ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2561-05-26 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
8 ข้อบังคับมช-ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พศ2559 ข้อบังคับ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2559-08-25 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
9 ข้อบังคับมช-ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2566 ข้อบังคับ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2566-01-03 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
10 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์ ฉบับที่ 53/2564 ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2564-05-17 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
11 เงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต ฉบับที่ 22/2564 ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2564-01-15 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
12 เงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต ฉบับที่ 27/2562 ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2562-09-04 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
13 เงื่อนไขและแนวปฏิบัติการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2559-04-11 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
14 แนวทางการบริหารเงินค่าลงทะเบียนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนข้ามส่วนงาน ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2563-08-28 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
15 แนวทางบริหารค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาสมทบระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2565-02-15 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
16 แนวปฏิบัติการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 16/2563 ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2563-05-08 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
17 แนวปฏิบัติการตรวจสอบนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพ้นสภาพเมื่อไม่มาลงทะเบียนเรียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมิได้ลาพักการศึกษาภายใน30 วันนับจากเปิดภาคการศึกษาปกติ ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2555-12-11 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
18 แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแบบการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2564-09-07 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
19 แนวปฏิบัติการรับและการเปลี่ยนประะเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 0013/2560 ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2560-05-05 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
20 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ระเบียบ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2021-06-26 File จิรพงศ์ โยพนัสสัก
21 แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 0010/2560 ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2560-04-03 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
22 แนวปฏิบัติการสมัครสอบประมวลความรู้และสมัครสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแบบเหมาจ่าย ฉบับที่ 003/2552 ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2552-05-21 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
23 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย อื่นๆ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - File ดารารัตน์ เจริญบุญ
24 ระบบและกลไกการแต่งต้งผู้ทรงคุณวุมิภายนอก อื่นๆ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - File ดารารัตน์ เจริญบุญ
25 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ระเบียบ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2011-06-18 File จิรพงศ์ โยพนัสสัก
26 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา วิจัย และการใช้บริการของนักศึกษาสมทบระดับบัณฑิตศึกษา พศ2564 ระเบียบ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2564-07-07 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
27 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564 ระเบียบ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2021-04-22 File จิรพงศ์ โยพนัสสัก
28 ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับผู้เรียนที่โอนหน่วยกิตในระบบการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พศ2564 ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2564-11-26 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
29 หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร อื่นๆ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2018-07-24 File จิรพงศ์ โยพนัสสัก
30 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2019-06-18 File จิรพงศ์ โยพนัสสัก
31 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2558 ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2015-06-27 File จิรพงศ์ โยพนัสสัก
32 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยแนวปฏิบัติและเงื่อนไขการจ่ายตามระเบียบทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2015-08-21 File จิรพงศ์ โยพนัสสัก
33 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ห้ามนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโดยไม่ได้รับการอนุมัติ ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2017-06-23 File จิรพงศ์ โยพนัสสัก
34 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมกีฬา ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2018-06-06 File จิรพงศ์ โยพนัสสัก
35 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมกีฬา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2021-06-29 File จิรพงศ์ โยพนัสสัก
36 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2021-06-08 File จิรพงศ์ โยพนัสสัก
37 แนวปฏิบัติและเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2558 ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2558-09-08 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
38 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2021-06-24 File จิรพงศ์ โยพนัสสัก
39 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากบุคคลหรืองค์กรภายนอก ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2020-02-12 File จิรพงศ์ โยพนัสสัก
40 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิชาการ ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ 2562 ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2019-08-21 File จิรพงศ์ โยพนัสสัก
41 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเดินทางไปแลกเปลี่ยนกิจกรรมเสริมหลักสูตร ณ ต่างประเทศ 2562 ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2019-08-21 File จิรพงศ์ โยพนัสสัก
42 แนวปฏิบัติในการขออนุมัติให้นักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ อื่นๆ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2021-11-05 File จิรพงศ์ โยพนัสสัก
43 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ข้อบังคับ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2566-03-01 File วรางคณา คำมงคล
44 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 25/2564 (ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา) ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2021-09-13 File จิรพงศ์ โยพนัสสัก
45 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ข้อบังคับ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2564-02-02 File วรางคณา คำมงคล
46 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อบังคับ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2561-01-08 File วรางคณา คำมงคล
47 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการเปิดภาคฤดูร้อนสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 ข้อบังคับ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2554-08-08 File วรางคณา คำมงคล
48 การกำหนดเงื่อนไขการเรียนวิชาเอก ระดับ 300 - 400 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี) อื่นๆ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2558-02-09 File วรางคณา คำมงคล
49 แนวปฏิบัติในการเขียนหน่วยกิตกระบวนวิชา อื่นๆ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - File วรางคณา คำมงคล
50 การเบิกจ่ายค่าตอนแทนระดับบัณฑิต-หลักสูตรปกติ-และหลักสูตรนานาชาติ ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2566-02-15 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
51 ประกาศแนวปฏิบัติในการขอลาออก ประกาศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2546-06-03 File ดารารัตน์ เจริญบุญ
52 คู่มือข้อห้ามและข้อปฏิบัติในการสอบ อื่นๆ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - File สุดารัตน์ สุวรรณยิก
53 คู่มือข้อห้ามและข้อปฏิบัติในการสอบ (ภาษาอังกฤษ) อื่นๆ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - File สุดารัตน์ สุวรรณยิก