Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ


ลำดับ ชื่อเอกสาร หมวดหมู่ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้อัพโหลด
1 การเบิกจ่ายเงินในโครงการวิจัย คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2020-02-24 File เจติยา สกุลปั่น
2 ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับนักวิจัย คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2020-02-24 File เจติยา สกุลปั่น
3 เปรียบเทียบการเบิกจ่ายระเบียบพัสดุฯ 2560 กับระเบียบพัสดุวิจัย 2562 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ - File เจติยา สกุลปั่น
4 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างระเบียบวิจัยฯ พ.ศ.2562 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ - File เจติยา สกุลปั่น
5 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2022-01-31 File เจติยา สกุลปั่น
6 แนวทางการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานการเงิน การคลังและพัสดุ - File เจติยา สกุลปั่น
7 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่ายและเงินยืมทดรองจ่ายภายในส่วนงาน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การเงิน การคลังและพัสดุ 2013-09-18 File เจติยา สกุลปั่น