Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


ลำดับ ชื่อเอกสาร หมวดหมู่ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้อัพโหลด
1 ขั้นตอนการจัดการค่าธรรมเนียมข้ามหลักสูตรในคณะ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - File ดารารัตน์ เจริญบุญ
2 ขั้นตอนการเสนอขอทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - File ดารารัตน์ เจริญบุญ
3 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ ASEAN Travelling Project ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - File จิรพงศ์ โยพนัสสัก