Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


ลำดับ ชื่อเอกสาร หมวดหมู่ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้อัพโหลด
1 แนวปฏิบัติในการขอรับอักษรขั้นI คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - File ดารารัตน์ เจริญบุญ
2 ขั้นตอนการรักษาสถานภาพ (ลาพักการศึกษา) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - File ดารารัตน์ เจริญบุญ
3 คู่มือการใช้โปรแกรมถอนกระบวนวิชาโดยได้รับW คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - File ดารารัตน์ เจริญบุญ
4 คู่มือการเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนดออนไลน์ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - File ดารารัตน์ เจริญบุญ
5 ขั้นตอนการเสนอขอลงทะเบียนใช้บริการหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - File ดารารัตน์ เจริญบุญ
6 ขั้นตอนการเสนอขอลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - File ดารารัตน์ เจริญบุญ