Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

รายงานสำรวจความพึงพอใจ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


ลำดับ ชื่อเอกสาร หมวดหมู่ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้อัพโหลด
1 รายงานผลแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4 ที่มีต่อคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รายงานสำรวจความพึงพอใจ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - File ดารารัตน์ เจริญบุญ
2 รายงานผลแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 2 ที่มีต่อคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รายงานสำรวจความพึงพอใจ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2565-10-06 File ดารารัตน์ เจริญบุญ