ประกาศ มช. เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

23/04/2021

เข้าชม 40


จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและผู้ปกครอง จึงพิจารณามาตรการในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา เพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้ตามแผนการศึกษา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563


รูปเพิ่มเติม