รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มช. ทั้งชาวไทยและต่างชาติ แสดงความจำนงขอรับการฉีดวัคซีน COVID -19 ที่ระบบ “มช. พร้อมฉีด” รอบ 2 และ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา ขอเชิญร่วมงานเสวนา “โควิด” ... เสียงจากชาติพันธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๓)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศ มช. เรื่อง ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศ แนวทางการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเข้มงวด