นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในเขตภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขัน
"นักพัฒนา Web Application with GISTDA Portal 2017 ระดับประเทศ" ในงาน GISTDA Innovation Day 2017
ที่จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) : GISTDA เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
โดยได้รับรางวัลทั้ง 2 ทีม เป็นรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ
นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 2 ทีม ได้แก่
     1.นางสาวสุดารัตน์ ปีหลวง
     2.นางสาวณภัทร ตันปกรณ์กุล
     3.นางสาวกฤษณา อุดทารุณ
     4.นายวีรพงษ์ วงศ์ก๋องแก้ว
     5.นางสาวภัทราภรณ์ ใสคำ
     6.นายปณิฏฐา สุนันท์วิริยกุล