ข่าวผู้บริหาร


ข่าวเด่น

คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าพบ รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค (ภาคเหนือ)

ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมและเปิดตัวโครงการ ASCENT (Advancing Skill Creation to ENhance Transformation)

ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์ และงานครบรอบสถาปนา 10 ปี

ต้อนรับผู้แทนจาก Toyo University ประเทศญี่ปุ่น

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม International Faculty Development Workshop

more...

นักศึกษาปริญญาโท รับรางวัลการนำเสนอดีเด่น ในการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558

ผลการพิจารณาเพื่อเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/59 (รอบที่ 2)

รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตำแหน่งเลขที่ E210032

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา

more...
more...
more...