ข่าวผู้บริหาร


ข่าวเด่น

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี

โครงการพัฒนาองค์กรตามแนว CMU-EdPEx

คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าพบ รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค (ภาคเหนือ)

ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมและเปิดตัวโครงการ ASCENT (Advancing Skill Creation to ENhance Transformation)

ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์ และงานครบรอบสถาปนา 10 ปี

more...

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2559 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E210042

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E210042 งานบริหารงานวิจัยฯตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2559

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 3) ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2559

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ “สำนักพิมพ์พบนักวิจัย”

more...
more...
more...