Hello

Let's be friends.
Get latest update for our trusted applications

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


ลำดับ ชื่อเอกสาร หมวดหมู่ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์เอกสาร ผู้อัพโหลด
1 ข้อมูลทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2022-11-16 File จิรพงศ์ โยพนัสสัก
2 สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ (มิถุนายน 2565-มีนาคม 2566) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - File ดารารัตน์ เจริญบุญ