ประกาศ แนวทางการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเข้มงวด

27/04/2021

เข้าชม 38


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศแนวทางการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเข้มงวด โดยประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 และให้บุคลกรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


รูปเพิ่มเติม