เปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรม เรื่อง “แนวทางการจัดเตรียมวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus”

28/04/2021

เข้าชม 144


ตามที่ งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ขอเชิญผู้รับผิดชอบการจัดการวารสารในหน่วยงานเข้าร่วมการอบรม เรื่อง แนวทางการจัดเตรียมวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาดอยู่หลายพื้นที่ คณะรัฐศาสตร์ฯ ในฐานะผู้จัดกิจกรรมได้ตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นสำคัญ และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คณะรัฐศาสตร์ฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดอบรม จากเดิมกำหนดจัดอบรมที่คณะรัฐศาสตร์ฯ เปลี่ยนเป็นการจัดอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) โดยทางคณะผู้จัดงานจะแจ้งลิงก์เข้าร่วมการอบรมให้ท่านทราบอีกครั้งผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถยืนยันการเข้าร่วมโครงการอีกครั้งภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยท่านสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ดังแนบมาพร้อมนี้- 20210428-104654-Scopus.pdf
รูปเพิ่มเติม