การศึกษาเรียนรู้วิถึชีวิตชุมชนไทลื้อ ณ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

14/04/2021

เข้าชม 72


เมื่อวันที่ 4-9 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และอาจารย์สุริยา สมุทคุปต์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกสาขาสังคมศาสตร์ ไปศึกษาเรียนรู้วิถึชีวิตชุมชนไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นอำเภอที่สงบและเป็นชุมชนวัฒนธรรมไทลื้อแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีชื่อเสียงเในรื่องราวของผ้าทอมือ

การศึกษาเรียนรู้ภาคสนามในครั้งนี้มีตัวแทนจากสาขาวิชาสังคมศาสตร์และสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเข้าร่วมโครงการ


รูปเพิ่มเติม