กิจกรรม "อาเซียนศึกษาศึกษาสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมล้านนาร่วมสมัย ณ เวียงกุมกาม"

16/03/2021

เข้าชม 33


สาขาวิชาอาเซียนศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม "อาเซียนศึกษาศึกษาสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมล้านนาร่วมสมัย ณ เวียงกุมกาม ปีที่ 2" เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกิจกรรมนี้ ได้นำนักศึกษาสาขาอาเซียนศึกษา ได้ทำกิจกรรม เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนา และศึกษาถึงความสำคัญของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ ณ เวียงกุมกามโบราณสถาน และนักศึกษาได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เช่น วัดช้างค้ำ วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดกานโถม เป็นต้น รวมถึง มีกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนาต่าง ๆ


รูปเพิ่มเติม