ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการนานาชาติ “พม่าศึกษา” ครั้งที่ 3

04/03/2021

เข้าชม 37


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย Asian Peace Reconciliation Council (APRC) เป็นองค์ปาฐกแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Economic Development and Myanmar in the New Geopolitical Landscape” วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.15 – 10.00 น. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ “พม่าศึกษา” ครั้งที่ 3 (ICBMS 3) ในหัวข้อ Myanmar/Burma in the Changing Southeast Asian Context
.
พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้ง และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Professor Dr. Thein Win, Acting Rector of University of Mandalay and Director General, Department of Higher Education, Ministry of Education ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุม

การประชุมวิชาการนานาชาติ “พม่าศึกษา” ครั้งที่ 3 (ICBMS 3) จัดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ ในหัวข้อ Myanmar/Burma in the Changing Southeast Asian Context ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของสหภาพเมียนมา ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้นักวิชาการชาวเมียนมารุ่นใหม่ ส่งเสริมให้มีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างนักวิชาการเมียนมา นักวิชาการไทยและภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีความสนใจในประเด็นพม่าศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน

เว็บไซต์การจัดงาน https://www.burmaconference.com/about-icbms/รูปเพิ่มเติม