ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินกระบวนวิชา และอาจารย์ ในระบบ CMU-SIS นับแต่บัดนี้ – 5 เมษายน 2564

22/02/2021

เข้าชม 27


ขอความร่วมมือนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประเมินกระบวนวิชา และประเมินอาจารย์ ใน CMU-MIS

ประเมินได้ที่ URL http://sis.cmu.ac.th

ตั้งแต่วันนี้ – จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2564รูปเพิ่มเติม