สังคมศาสตร์ มช. รวมใจร่วมบริจาคโลหิต

24/12/2020

เข้าชม 20


สังคมศาสตร์ มช. รวมใจร่วมบริจาคโลหิต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทำความดี เพิ่มพูนการมีจิตสำนึกสาธารณะ และจิตอาสา
2. เพื่อส่งเสริมการให้ สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นประโยชน์แก่ผู้เจ็บป่วย โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน
3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ร่วมบริจาคโลหิต
4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม

ระยะเวลาและสถานที่
ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 (ลานกระจก) อาคาร 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปเพิ่มเติม