คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงคุณูปการแด่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ที่จะเกษียณอายุ ประจำปี 2566

29 ก.ย. 2566


คณะสังคมศาสตร์จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับผู้เกษียณ เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน เป็นกิจกรรมสำคัญที่คณะสังคมศาสตร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรในคณะสังคมศาสตร์ได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงคุณูปการ แด่คณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุครบ 60  อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ภายในงานมีการมอบของที่ระลึกให้แด่ผู้เกษียณฯ และถ่ายภาพร่วมกัน

โดยในปี 2566 มีผู้เกษียณจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร
  2. คุณบุศนีย์ กนิษฐจินดา
  3. คุณอณัญญา ทาจันทร์เข้าชม 216 ครั้ง