การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ปรับโฉมการทำงานแบบองค์กรยุคใหม่ด้วยแนวคิด Agile”

29 ก.ย. 2566


อาจารย์ ดร.วาทินี  ถาวรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ปรับโฉมการทำงานแบบองค์กรยุคใหม่ด้วยแนวคิด Agile” ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงานบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาองค์กรเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย์ พร้อมทีมงาน มาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ บ้านสวนรถไฟรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่


เข้าชม 222 ครั้ง