การฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มช. หัวข้อ การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน”

29 ก.ย. 2566


อาจารย์ ดร.วาทินี  ถาวรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มช. หัวข้อ การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน” ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงานบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาองค์กรเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566เข้าชม 219 ครั้ง