การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์การพัฒนา คุณภาพการศึกษา" (EdPex)

29 ก.ย. 2566


คณะสังคมศาสตร์ มช. ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดี และทีมผู้บริหาร คณะการสื่อสารมวลชน มช. เป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์การพัฒนา คุณภาพการศึกษา" (EdPex) ให้แก่บุคลกรสายสนับสนุนคณะฯ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงานบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาองค์กรเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย โดยมี อาจารย์ ดร.วาทินี  ถาวรธรรม   รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์


เข้าชม 209 ครั้ง