เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3 (สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ)

25 ส.ค. 2566


สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 3) แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการอุดมศึกษาหรือผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าในประเทศ ที่ก.พ.รับรองวิทยฐานะ ในระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท และปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้- 20230825-142506-7e6ed9c0-637b-4523-a961-118e59e8da0d.pdf

เข้าชม 133 ครั้ง