โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ Field Course 2023“ความเป็นพหุวัฒนธรรมในภาคเหนือของประเทศไทย : ความไม่เท่าเทียมและการพัฒนา”

21 ส.ค. 2566


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ Field Course 2023“ความเป็นพหุวัฒนธรรมในภาคเหนือของประเทศไทย : ความไม่เท่าเทียมและการพัฒนา” ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ Field Course 2023 เป็นความร่วมมือระหว่าง Center for International Education  Kumamoto University  ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยและนักศึกษาได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทสิ่งแวดล้อมและความไม่เท่าเทียมกันในความหลากหลายของชาติพันธุ์และวัฒนธรรม โดยมีศูนย์ภูมิภาคเพื่อสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นผู้อำนวยการในโครงการนี้ร่วมกัน

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 20-29 สิงหาคม 2566 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยนักศึกษาจาก Kumamoto University จำนวน 4 คน นักศึกษาจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 คน ร่วมวิจัยกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Kumamoto University รูปแบบโครงการฯ ประกอบไปด้วย การบรรยายในห้องเรียน โดยความร่วมมือจากอาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการลงพื้นที่ศึกษาภาคสนาม           ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากเข้าชม 183 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม