ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา เศวตามร์ ในโอกาสเข้ารับมอบรางวัล Freedom Fighter Lal Singh Pandhi (Bhatia)

17 ส.ค. 2566


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา เศวตามร์ อาจารย์สังกัดภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ เข้ารับมอบรางวัล Freedom Fighter Lal Singh Pandhi (Bhatia) จาก Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองวันครบรอบวันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐอินเดีย ณ สถานกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 

รางวัล Freedom Fighter Lal Singh Pandhi (Bhatia) เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ  ซึ่งการรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ได้พิจารณาจากผลงานการวิจัยเรื่อง “ชุมชนอินเดียเชียงใหม่: อัตลักษณ์ ศาสนา และเครือข่ายการค้าจาก” นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ยศ สันตสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา เศวตามร์ ซึ่งเป็นคุณูปการสำหรับการศึกษาถึงความสำคัญของชุมชนชาวอินเดียในจังหวัดเชียงใหม่นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน


เข้าชม 308 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม