รับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : JMS NRRU” ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

27 ก.ค. 2566


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และการวิจารณ์หนังสือ ในสาขา ดังนี้

     1. บริหารธุรกิจ การจัดการ และบัญชี

     2. การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

     3. การท่องเที่ยว นันทนาการ และการจัดการโรงแรม

     4. เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ และการเงิน

     5. การสื่อสาร

เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : JMS NRRU” ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566) ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น  - 20230727-161909-feafeed7-bcff-4e6f-9cc1-da44bb8bf4c6.pdf

เข้าชม 193 ครั้ง