ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

27 ก.ค. 2566


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งบทความทางวิชาการเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่และอัตราค่าค่าธรรมเนียมได้ที่เว็บไซต์ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la/about/submissions รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้- 20230727-161501-172709f6-4dce-4807-aa43-71a986bbd45c.pdf

เข้าชม 175 ครั้ง