ประชาสัมพันธ์โครงการ "กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา ประจำปี 2566"

27 ก.ค. 2566


มูลนิธิกรุงศรีได้ริเริ่มโครงการ "กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา (Krungsri University Volunteer Project)" มาตั้งแต่ ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศนำความรู้และความเชี่ยวชาญที่ได้จากการศึกษาในคณะวิชาต่างๆ มาบูรณาการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาชมชุนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการดังกล่าว มูลนิธิกรุงศรีได้สนับสนุนทุนดำเนินงานแก่สถาบันอุดมศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น 15 โครงการ

สำหรับปี 2566 มูลนิธิกรุงศรีได้กำหนดแผนดำเนินโครงการ "กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา" ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเพื่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนดำเนินงานจำนวน 5 ทุนรวมมูลค่า 150,000 บาท ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 60,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวนเงิน 40,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวนเงิน 30,000 และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2566 ตามรายละเอียดและเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการที่แนบมาพร้อมกันนี้- 20230727-095212-59bc7967-4679-4e76-bb99-9112e2c4ccff.pdf

เข้าชม 128 ครั้ง