ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) และขอเชิญร่วมงาน งานเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti -Corruption Museum) รูปแบบออนไลน์)

26 ก.ค. 2566


สำนักงาน ป.ป.ช.  ได้สร้างและพัฒนาพิิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรวบรวม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดยสร้างช่องทางและโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัย ทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงพิพิธภัณฑ์รอบรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมยุคดิจิทัล เยี่ยมชมและใช้งานพิิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) ได้ที่  http://acm.nacc.go.th และสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้ตาม QR Code - 20230726-110348-0f271e8f-0455-447c-ab9b-d7102b630725.pdf

เข้าชม 216 ครั้ง