ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก University of Alabama, USA.

10 ก.ค. 2566


รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Lisa Pawloski, Associate Dean and Professor, College of Arts and Sciences, University of Alabama, USA. 

เนื่องในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ Faculty-Led Programs (FLPs) 

ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

#SOCCMU #UniversityofAlabamaUSAเข้าชม 179 ครั้ง