เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)

19 พ.ค. 2566


ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังนี้

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ กำหนดการยื่นคำขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (สำหรับผู้ที่เดินทางภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 เท่านั้น) ได้ที่ระบบขอรับทุนไปเสนอผลงานต่างประเทศ(https://mis.cmu.ac.th/sps/) โดยแนบไฟล์ประกอบที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขทุน ดังนี้

1.1 หนังสือเชิญ หรือหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานผู้จัดการประชุมที่ระบุชื่อผลงานวิชาการ ชื่อผู้ขอรับทุน และระบุว่าเป็นการนาเสนอผลงานวิชาการแบบ Oral Presentation หรือ Poster Presentation หรืองานศิลปะ / งานสร้างสรรค์ทางวิชาการ ให้ชัดเจน

1.2 บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper/ Full manuscript) ที่จะไปนาเสนอ ต้องระบุชื่อคณะผู้วิจัยโดยมีชื่อของผู้ขอรับทุนและผู้วิจัยไว้ด้วย

1.3 กำหนดการและรายละเอียดการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ซึ่งระบุรายละเอียด / รายชื่อ ของ Committee และ Peer review (ถ้ามี)

1.4 กรณีมีผู้นิพนธ์ร่วมหลายคน หากผู้ขอรับทุนมิใช่ผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First Author) จะต้องแนบหนังสือยินยอมจากผู้นิพนธ์ชื่อแรกให้ผู้ขอรับทุนเป็นผู้ไปนาเสนอผลงานวิชาการ


***หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนดังกล่าว โปรดตรวจสอบสถานะโครงการและแนบหลักฐานการตีพิมพ์ที่ติดค้างตามเงื่อนไขของประกาศเดิมในรอบที่ยื่นขอให้เรียบร้อย


2.ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ (รหัสทุน : IC) กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยตรงมาที่ Email: research-ora@cmu.ac.th พร้อมแนบไฟล์ประกอบที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขทุน ดังนี้

2.1 บันทึกข้อความเสนอขอรับอนุมัติสนับสนุนงบประมาณจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

2.2 สำเนาหนังสือขออนุมัติจัดโครงการ พร้อมรายละเอียดโครงการ โดยจะต้องเป็นโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากส่วนงานต้นสังกัด และได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดประชุมจากมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund) (รหัสทุน : MF) กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยตรงมาที่ Email: research-ora@cmu.ac.th พร้อมแนบไฟล์ประกอบที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขทุน ดังนี้

3.1 หลักฐานการขอร่วมสมทบทุนจากแหล่งทุนภายนอก

3.2 ข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก


ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขตามประกาศทุนและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://cmu.to/ugRxl หรือ QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้- 20230519-155854-33809f64-823b-4c0e-bcf4-599bbb361e40.pdf

เข้าชม 54 ครั้ง