กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) “จิบกาแฟแชร์ไอเดีย” #EP2 งานก๋านเงิน"การใช้โปรแกรมสัญญายืมเงินทดรองจ่าย"

19 พ.ค. 2566


คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) “จิบกาแฟแชร์ไอเดีย” #EP2 งานก๋านเงิน"การใช้โปรแกรมสัญญายืมเงินทดรองจ่าย"
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมธนี พหลโยธิน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จิบกาแฟแชร์ไอเดีย #EP2 งานก๋านเงิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ให้เกิดความสัมพันธ์ ความเข้าใจที่ดี ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินที่ถูกต้อง โดยยึดหลักความโปร่งใสและประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้มีคุณเจติยา สกุลปั่น หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ เป็น Key Person ในการร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานด้านการเงินที่ถูกต้องให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม


เข้าชม 347 ครั้ง