ทุน The Zawacka NAWA Programme

16 พ.ค. 2566


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน The Zawacka NAWA Programme พร้อมเสนอชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท หรือ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ หรืออาจารย์ชาวไทยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อรับทุนไปศึกษาหรือดำเนินการวิจัย ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ส่วนนักวิจัยจะได้รับทุนสนับสนุนรายเดือน 80,000 บาทต่อเดือน และเบี้ยเลี้ยงสำหรับการเข้าร่วมการฝึกอบรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สนใจ กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

  1. ใบระเบียนการศึกษา
  2. CV (ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)
  3. Motivation letter
  4. สำเนาหนังสือตอบรับสำหรับการศึกษาหรือดำเนินการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพในสาธารณรัฐโปแลนด์
  5. Recommendation Letter

สำหรับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ หรืออาจารย์ชาวไทยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่สนใจสมัครขอรับทุน กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

  1. Research Plan
  2. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุดที่ได้รับ
  3. CV ที่ระบุประวัติการตีพิมพ์งานวิจัย งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การดำเนินการวิจัยในต่างประเทศ หรือผลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4)
  4. สำเนาหนังสือตอบรับสำหรับการศึกษาหรือดำเนินการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพในสาธารณรัฐโปแลนด์
  5. Recommendation Letter

ตามรายละเอียดกำหนดการดังแนบ

ผู้สนใจทราบต่อไป หากสนใจโปรดจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. เพื่อที่จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป- 20230516-092416-332f02df-e938-4be4-b684-64f6bc87f605.pdf

เข้าชม 83 ครั้ง