ขอส่งผลงานเข้าร่วมการนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19 "Wisdom for Entrepreneurial Society & Internationalization"

8 พ.ค. 2566


มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขอส่งผลงานเข้าร่วมการนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19 "Wisdom for Entrepreneurial Society & Internationalization" ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nric19 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้- 20230508-154401-67109f24-a4ea-4154-8260-bc7122ceff25.pdf

เข้าชม 73 ครั้ง