โครงการ AUN ASEAN Experiential Learning Program

3 พ.ค. 2566


 โครงการ AUN ASEAN Experiential Learning Program

กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2566 โดย Nanyang Technological University และ National University of Singapore โดยกิจกรรมจัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทางวัฒนธรรม แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับประเด็นอันมีผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน ผ่านกิจกรรมซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1.Township Planning: Tech-enabled sustainable town
2.Transport: Leveraging technology to enhance transport systems
3.Healthcare: Response to Covid and the future of healthcare
4.Digital-ready Society: Inclusion of citizenry in digital transformation

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดขอบค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และค่าธรรมเนียมคนละ 100 USD ซึ่งค่าธรรมเนียมร่วมค่าที่พัก อาหาร และการเดินทางระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้- 20230503-104230-82f83a7f-c958-4f2e-b860-6e62ad54ae7f.pdf
- 20230503-104230-53d9c2fb-20a5-4fee-90e4-448cc4ea8b2e.pdf
- 20230503-104230-521d1324-6a7c-40d7-b321-4e8e7a7b9a44.pdf
- 20230503-104230-a833af75-7e86-4e12-a420-546c0b386404.pdf

เข้าชม 76 ครั้ง