โครงการแลกเปลี่ยน Univeisiti Malaya

3 พ.ค. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยน Universiti Malaya Fall Semester 2023 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2566 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

นักศึกษาที่สนใจสมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัด อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
2.เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
3.มีทักษะภาษาอังกฤษในการพูดและเขียนดีมาก

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1.CV
2.Study Plan
3.Transcript
4.ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
5.Recommendation Letter จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://gem.um.edu.my/inbound-long-term-home 

ส่งเอกสาร : บริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 5394 3502  ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 


เข้าชม 131 ครั้ง