การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 พ.ค. 2566


หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 6504... ลงไป) และเป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2566
2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี
3. เป็นผู้มีจิตบริการ และสามารถช่วยเหลือประโยชน์แก่ส่วนรวมได้

การสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. กรอกข้อมูลการสมัครขอรับทุนการศึกษา ในระบบสารสนเทศทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางลิงก์ (CMU SIS : https://sis.cmu.ac.th/cmusis) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (ปิดระบบเวลา 23.59 น.)
2. พิมพ์แบบสมัครขอรับทุนการศึกษา ตามข้อ 1 จำนวน 1 ชุด โดยสามารถเลือกวิธีการนำส่งแบบสมัครขอรับทุนการศึกษา ดังนี้
2.1 จัดส่งทางไปรษณีย์/บริษัทขนส่งเอกชน ไปยัง “หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200” ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์/ประทับวันจัดส่งเป็นสำคัญ โปรดวงเล็บมุมซอง “เอกสารสำคัญทุนการศึกษา 2566” หรือ
2.2 นำส่งด้วยตนเองที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาและยืนยันข้อมูลในระบบ พร้อมทั้งส่งแบบสมัครฯ ภายในวันที่กำหนด จะได้รับการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลจากคณะสังคมศาสตร์เข้าชม 422 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม