ผู้บริหารพบปะสโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์

28 เม.ย. 2566


เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ผู้บริหารพบปะสโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วาทินี  ถาวรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เพื่อรับฟังและหารือ เกี่ยวกับความต้องการของนักศึกษา ด้านสถานที่ สิ่งแวดลัอม และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชัั้น 1 อาคารเรียนรวม  คณะสังคมศาสตร์


เข้าชม 95 ครั้ง