กิจกรรมทางสังคม (social campaign)

27 มี.ค. 2566


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 16.30-20.30 น. นักศึกษากระบวนวิชา 154442 State, Space & Politics ได้จัดกิจกรรมทางสังคม (social campaign) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดเห็นทางการเมืองในชีวิตประจำวัน ด้วยการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่อ่างแก้วและลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เข้าชม 114 ครั้ง