สัมมนาสหกิจศึกษาและการจัดปัจฉิมนิเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

27 มี.ค. 2566


เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดสัมมนาสหกิจศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษาของนักศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษาในปีต่อ ๆ ไป
หลังจากนั้นมีการจัดปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษาได้มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่การสมัครงาน และเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพจากคณาจารย์ โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รหัส 61-62 และรหัส 63 เข้าร่วมในครั้งนี้


เข้าชม 86 ครั้ง