โครงการเสริมสร้างทัศนคติเพื่อการทำงานยุคใหม่ (Workforce Growth Mindset)

17 มี.ค. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์

วันที่  14 มีนาคม 2566 คณะสังคมศาสตร์ จัด “โครงการเสริมสร้างทัศนคติเพื่อการทำงานยุคใหม่ (Workforce Growth Mindset)”  แก่บุคลากรสายปฏิบัติการ  ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายปฏิบัติการได้พัฒนาวิธีคิดและทักษะในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของคณะ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมี คุณรัฐภูมิ  เฮงรัศมี จาก Master Trainer & Professional Certified Coach (PCC) by International Coach Federation (ICF)  เป็นวิทยากร 

ในการนี้ อาจารย์ ดร.วาทินี  ถาวรธรรม  รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมพร้อมร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลการในกิจกรรมดังกล่าว


เข้าชม 31 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม