กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

3 มี.ค. 2566


วันที่ 1 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. อาจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรม ได้นำนักศึกษากระบวนวิชา 154434 การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เข้าชม 31 ครั้ง