รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับมอบเงินบริจาค

13 ก.พ. 2566


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,100,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ตัวแทนคณาจารย์อาวุโสภาควิชาฯ เพื่อสมทบเข้ากองทุนภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับใช้จ่ายดอกผลตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ


เข้าชม 307 ครั้ง